Uutiskirjeen käyttöehdot

michaelserge.com - verkkokauppa miehille

SISÄLLYSLUETTELO
§ 1 Määritelmät
§ 2 Uutiskirje
§ 3 Valitukset
§ 4 Henkilötiedot
§ 5 Loppusäännökset

Osa 1 MÄÄRITELMÄT

Kuluttaja – kuluttajan kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 2011/83/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 25/2011/EY muuttamisesta 93 päivänä lokakuuta 13 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/44/EU tarkoitettu kuluttaja. Neuvoston ja neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta.
Uutiskirje – maksuton sähköisesti tarjottava palvelu, jonka avulla Asiakas voi vastaanottaa Palveluntarjoajan sähköisesti lähettämiä aiemmin tilaamiaan Kauppaan liittyviä uutisia. Se sisältää tietoa Shopin tarjouksista, alennuksista ja uusista tuotteista.
Kauppa – verkkokauppa nimellä michaelserge.com – Palveluntarjoajan ylläpitämä miesten verkkokauppa seuraavassa osoitteessa: https://michaelserge.com
Palveluntarjoaja - ALBIN KAMIL POPŁAWSKI, yrittäjä, joka harjoittaa liiketoimintaa toiminimellä BM ALBIN POPŁAWSKI, on kirjattu talous- ja elinkeinoministeriön keskusrekisteriin ja yritystietoihin, Euroopan unionin arvonlisävero Tunnistusnumero PL9261565906, REGON no. 080219259, ul. Sucha 172, 66-004 Zielona Góra, Puola.
Asiakas – kaikki uutiskirjepalvelua käyttävät tahot.

Osa 2 UUTISKIRJE

 1. Asiakas käyttää uutiskirjepalvelua vapaaehtoisesti.
 2. Uutiskirjepalvelun käyttöön tarvitaan laite, jossa on uusin JavaScript- ja evästetiedostoja tukeva versio verkkoselaimesta ja jossa on Internet-yhteys, sekä aktiivinen sähköpostitili.
 3. Tämän palvelun puitteissa lähetettävät sähköpostit lähetetään Asiakkaan uutiskirjeen tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 4. Sopimuksen solmimista ja uutiskirjeen tilaamista varten Asiakas syöttää ensimmäisessä vaiheessa sähköpostiosoitteensa Myymälässä sille varattuun paikkaan Uutiskirjeviestien vastaanottamista varten. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä palvelusopimus solmitaan ja Palveluntarjoaja aloittaa palvelun tarjoamisen Asiakkaalle kohdan 5 mukaisesti.
 5. Uutiskirjepalvelun asianmukaista tarjoamista varten Asiakas on velvollinen antamaan oikean sähköpostiosoitteensa.
 6. Tiedot uutiskirjeen tilauksen peruuttamisesta ja tilauksen peruutuslinkki näkyvät sähköpostin kirjeenvaihdossa.
 7. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksensa ilman syytä ja siitä aiheutuvia kuluja käyttämällä tilauksissa mainittua vaihtoehtoa. 6 tai lähettämällä sähköpostiviesti Palveluntarjoajan sähköpostiosoitteeseen: shop@michaelserge.com.
 8. Tilauksen peruutuslinkin napsauttaminen tai sähköpostin lähettäminen tilauksen peruuttamista koskevalla pyynnöllä johtaa tämän palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen välittömään irtisanomiseen.

Osa 3 VALITUKSET

 1. Uutiskirjettä koskevat valitukset tulee lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: shop@michaelserge.com.
 2. Palveluntarjoaja vastaa valitukseen 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

  TUOMIOISTUIMEN ULKOPUOLINEN VALITUS- JA KORJAUSMEKANISMI
 3. Mikäli valitusmenettely ei tuota toivottuja tuloksia, Kuluttaja voi käyttää mm.
  1. pätevien apua Euroopan kuluttajakeskus ETY-Netistä. Keskukset antavat Kuluttajille tietoa heidän oikeuksistaan ​​ja auttavat ratkaisemaan yksittäisiä ongelmia rajat ylittävissä asioissa. Kuluttajakeskusten tuki on oletusarvoisesti ilmaista.
   Luettelo kunkin maan toimivaltaisista kuluttajakeskuksista on osoitteessa https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/;
  2. Online Dispute Resolution (ODR) Euroopan komission kehittämä, saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FI.
 4. Lisäksi Puolan tasavallassa on saatavilla seuraavat tukivaihtoehdot:
  1. sovittelut suorittaa paikallisesti toimivaltainen alueellinen kauppatarkastaja, jolle sovitteluhakemus tulee osoittaa. Käsittely on oletusarvoisesti maksutonta. Luettelo tarkastuslaitoksista löytyy osoitteesta: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. alueellisen kauppatarkastajan kanssa toimivan paikallisesti toimivaltaisen pysyvän kuluttajavälitystuomioistuimen apua, jossa välitystuomioistuimeen tulee hakea muutosta. Käsittely on oletusarvoisesti maksutonta. Luettelo tuomioistuimista on saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. kunnan tai kunnan kuluttajansuojan maksuton apu.

Osa 4 HENKILÖTIEDOT

 1. Asiakkaan uutiskirjeen tilaamiseen liittyvien henkilötietojen rekisterinpitäjä on Palveluntarjoaja. Yksityiskohtaiset tiedot Palveluntarjoajan suorittamasta henkilötietojen käsittelystä – mukaan lukien muut tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja perusteet sekä tietojen vastaanottajat – löytyvät Verkkokaupassa olevasta tietosuojaselosteesta – Palvelun sisältämän avoimuusperiaatteen vuoksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston tietosuoja-asetus tietosuojasta – "GDPR".
 2. Asiakkaan tietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tässä tapauksessa palvelusopimus tai Asiakkaan pyynnöstä tehdyt toiminnot, joilla pyritään tekemään tällainen sopimus (GDPR 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) sekä Asiakkaan oikeutettu etu. Palveluntarjoaja, joka koostuu tietojen käsittelystä mahdollisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
 3. Asiakkaan tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta samalla välttämätöntä Uutiskirje-palvelun tarjoamiseksi. Tietojen toimittamatta jättäminen tarkoittaa, että Palveluntarjoaja ei voi tarjota tällaista palvelua.
 4. Asiakkaan tietoja käsitellään kunnes:
  1. Asiakas kieltäytyy uutiskirjeestä;
  2. Asiakas tai Palveluntarjoaja ei enää voi esittää uutiskirjeeseen liittyviä vaatimuksia;
  3. Asiakkaan vastustus henkilötietojensa käsittelyä vastaan ​​hyväksytään – jos käsittely perustui Palveluntarjoajan oikeutettuun etuun
  – riippuen siitä, mitä kussakin tapauksessa sovelletaan ja mitä tapahtuu viimeksi.
 5. Asiakkaalla on oikeus vaatia:
  1. pääsy henkilötietoihinsa,
  2. niiden oikaisu,
  3. niiden poistaminen,
  4. käsittelyn rajoittaminen,
  5. tietojen siirtäminen toiselle rekisterinpitäjälle
   ja oikeus:
  6. vastustaa tietojen käsittelyä milloin tahansa Asiakkaan erityiseen tilanteeseen liittyvistä syistä – rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella (eli tavoiteltujen oikeutettujen etujen perusteella) ohjaimen toimesta).
 6. Käyttääkseen oikeuksiaan Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan.
 7. Mikäli asiakas katsoo, että hänen tietojaan käsitellään laittomasti, hän voi tehdä valituksen Tietosuojaviraston johtajalle.

5 jakso LOPPUMÄÄRÄYKSET

 1. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja vain painavista syistä. Olennainen syy ymmärretään tarpeelliseksi Ehtojen muutokseksi, joka johtuu: Uutiskirjepalvelun uudistamisesta tai Palveluntarjoajan palvelua koskevien lakien säännösten muutoksista.
 2. Tiedot suunnitelluista ehtojen muutoksista lähetetään Asiakkaan uutiskirjeen tilauksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen vähintään 7 päivää ennen muutosten voimaantuloa.
 3. Jos Asiakas ei vastusta suunniteltua muutosta sen voimaantuloon mennessä, hänen katsotaan hyväksyneen sen.
 4. Jos Asiakas ei hyväksy suunniteltuja muutoksia, hänen tulee lähettää siitä ilmoitus Palveluntarjoajan sähköpostiosoitteeseen: shop@michaelserge.com. Tämä johtaa palvelusopimuksen päättymiseen suunniteltujen muutosten voimaantulopäivänä.
 5. Asiakas ei saa toimittaa laitonta sisältöä.
 6. Sopimus Uutiskirjepalveluiden toimittamisesta on tehty englanniksi.
 7. Palveluntarjoajan ja asiakkaan, joka ei ole Kuluttaja, välillä syntyvä riita viedään Palveluntarjoajan kotipaikan mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.